2710 Consecutive Digits

問題概要

非負整数n,d,b,eが与えられるとき、n/dを7進法で表したときの、小数点下b桁目からe桁目を出力せよ。

解法

数が小さいので直接筆算の割り算を実行すればよい。

ソースコード

int main()
{
	int CS; scanf("%d",&CS);
	rep(cs,CS)
	{
		int n,d,b,e; scanf("%d%d%d%d",&n,&d,&b,&e);
		printf("Problem set %d: %d / %d, base 7 digits %d through %d: ",cs+1,n,d,b,e);
		n%=d;
		for(int i=0;i<=e;i++)
		{
			n*=7;
			if(i>=b)printf("%d",n/d);
			n%=d;
		}
		puts("");
	}
	return 0;
}